ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

09.11.2018

ΔΗΛΩΣΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ

 
logo_syriza
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΗΛΩΣΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ
9/11/2018
Και όμως….γνωρίζει
 
Γνωρίζει ότι η Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος 2017, της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας,  που επικαλείται,  δ ε ν  αναφέρεται στα 10.119 ακίνητα που θ α  μεταβιβαστούν στην ΕΤΑΔ  α ν   δ ε ν  εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του νόμου και  α ν  δ ε ν  προβούν στις δέουσες ενέργειες όσοι νομίμως τα διακατέχουν, αλλά στα 71.500 ακίνητα του δημοσίου τα οποία ήδη διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ. 
Γνωρίζει ότι η τελευταία παράγραφος της σελ. 127 που συνεχίζεται στην σελ. 128 λέει: «Στην θυγατρική ΕΤΑΔ, είχε παραχωρηθεί μέχρι τη λήξη της διάρκειάς της (2097), η χρήση και εκμετάλλευση των ακινήτων που ανήκουν στον Ε.Ο.Τ. και ως εκ τούτου, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη πρακτική και την έννοια της Επικαρπίας, καθόσον η Εταιρεία δεν έχει διανύσει ακόμη την πρώτη 20ετία της ζωής της, η αξία των σχετικών δικαιωμάτων της δεν μπορεί να ξεπεράσει το 80% της εμπορικής αξίας των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων υπό καθεστώς πλήρους κυριότητας. Η μεθοδολογία αυτή εφαρμόζεται για τα περιουσιακά στοιχεία που αφορούν Δικαιώματα Διοίκησης, Διαχείρισης, Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης των ακινήτων του ΕΟΤ (π.χ.για τους Αιγιαλούς) ενώ για τα ακίνητα του ΕΟΤ που πλέον ανήκουν υπό καθεστώς πλήρους κυριότητας στην ΕΤΑΔ η αξία τους υπολογίζεται στο 100% της εύλογης αξίας τους την περίοδο αναφοράς».
και άρα οι επόμενες παράγραφοι 1-9 στις σελίδες 128-129 περιέχουν οδηγίες για τη λογιστική αποτίμηση ακριβώς αυτών των ακινήτων, του ΕΟΤ, που είναι πασίγνωστο ότι  περιλαμβάνουν όλες τις αναφερόμενες κατηγορίες (υπάρχει κανείς που δεν έχει κάνει μπάνιο σε πλαζ του ΕΟΤ;).
 
 
 
Γνωρίζει ότι η σελ. 129 τελειώνει με το υποκεφάλαιο
 (δ) Ακίνητα και δικαιώματα, τα οποία δεν πληρούν τα κριτήρια των ΔΠΧΑ και δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις
όπου   «ένα χαρτοφυλάκιο με πλήθος ακινήτων  προβλέπεται να περιέλθει χωρίς αντάλλαγμα στην ΕΤΑΔ», όμως, όπως επισημαίνεται (από την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών) «Για μέρος των ακινήτων του χαρτοφυλακίου υπάρχει αβεβαιότητα ως προς την δυνατότητα να μεταβιβασθούν στην ΕΤΑΔ, είτε γιατί ανήκουν ολικώς ή μερικώς στις εξαιρέσεις που προβλέπονται από τον νόμο, είτε γιατί υπάρχουν άλλα νομικά και τεχνικά κωλύματα, καθώς και για ποιους εκ των τίτλων αυτών τα τυχόν κωλύματα επιδέχονται θεραπείας».
και είναι ακριβώς αυτά τα 10.119 ακίνητα για τα οποία αρκεί να ενεργήσουν οι διακατέχοντες σύμφωνα με το νόμο ώστε  ν α  μ η  μεταβιβασθούν.
Γνωρίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 199 του ν. 4389/2016 «α) ποσοστό 50% των κερδών της Εταιρείας καταβάλλεται ως μέρισμα στο Ελληνικό Δημόσιο και διατίθεται σύμφωνα με το ν. 4336/2015»,  (για την απομείωση των οικονομικών υποχρεώσεων της χώρας) και «β) τα λοιπά κέρδη χρησιμοποιούνται για τις επενδύσεις της Εταιρείας σύμφωνα με την πολιτική επενδύσεων που περιγράφεται στο άρθρο 200 του παρόντος».
Και το άρθρο 200 ορίζει: «2. Ποσά τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 199, χρησιμοποιούνται για επενδυτικούς σκοπούς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους ακόλουθους τύπους επενδύσεων:
(α) Επενδύσεις που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης της εθνικής
οικονομίας, και
(β) Επενδύσεις σε περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας και των άμεσων
θυγατρικών της, πλην του ΤΧΣ.»
Τα γνωρίζει όλα αυτά. Και όμως, επιμένει στις λαθροχειρίες, στους ψευδείς ισχυρισμούς, στη συκοφάντηση όσων κατόρθωσαν να απομειώσουν το χρέος διασφαλίζοντας συγχρόνως την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος. Τόσο απελπισμένος!   
                                                                                               Αφροδίτη Σταμπουλή
                                                                                     Βουλεύτρια ΣΥΡΙΖΑ Σερρών   
 

Συνεντεύξεις

31.03.2019

Πατριδοκαπηλία προς μικροκομματική εκμετάλλευση

Εκπροσωπώντας μια κατεξοχήν αγροτική περιοχή, στην επίλυση ποιων προβλημάτων θεωρείτε ότι έγιναν βήματα τα τελευταία χρόνια;
Η κυβέρνηση για να ενισχύσει την ύπαιθρο και να βοηθήσει στην ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού, στήριξε το πρόγραμμα των νέων αγροτών της προκήρυξης του 2016. Ενώ εξαντλήθηκαν τα κονδύλια (μαζί με την υπερδέσμευση), το ΥΠΑΑΤ φρόντισε και εξασφάλισε επιπλέον κονδύλια και ενέταξε όλους του επιλαχόντες της επικράτειας στο πρόγραμμα. Ενδεικτικά, στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υπήρχαν 667 επιλαχόντες, οι οποίοι τελικά εντάχθηκαν. Μόνο γι’ αυτούς εξασφαλίστηκαν πάνω από 12 εκ. ευρώ επιπλέον χρηματοδότησης, ενώ στο νομό Σερρών εντάχθηκαν επιπλέον 137 επιλαχόντες, αυξάνοντας τον αριθμό των τελικών δικαιούχων στους 724 για το νομό. 

Φωτογραφίες

Επικοινωνία

Διεύθυνση : Διον.Σολωμού 14
Σέρρες 62100
Εmail [email protected]  [email protected]
Tηλ. 23210-22450  , 2103709415-16