ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

03.07.2017

Όριο ύψους στους υποψηφίους Δόκιμους Πυροσβέστες

 
Αθήνα, 03 Ιουλίου 2017
ΕΡΩΤΗΣΗ
                            Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
                           -  Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
                                      -  Εσωτερικών
ΘΕΜΑ: «Όριο ύψους στους υποψηφίους Δόκιμους Πυροσβέστες»
Δια της παρούσας τίθεται ένα ιδιαιτέρως σημαντικό ζήτημα που αφορά στον επαναπροσδιορισμό του προβλεπόμενου ορίου ύψους για την εισαγωγή στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας της Χώρας. Συγκεκριμένα, με την ψήφιση από τη Βουλή του Ν. 4249/2014 επήλθαν ραγδαίες και καινοτόμες αλλαγές στον τρόπο αναδιοργάνωσης του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Οι σημαντικότερες από αυτές εντοπίζονται στον τρόπο εισαγωγής, συγκρότησης και οργάνωσης της λειτουργίας της Πυροσβεστικής Ακαδημίας υπό τη Διοίκηση της οποίας τελούν οι σχολές των Ανθυποπυραγών, Πυροσβεστών, Αρχιπυροσβεστών, η Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης και η Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας.
Ειδικότερα, το άρθρο 69 του Ν. 4249/2014 αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας γίνεται με το σύστημα των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο … Η φοίτηση στη Σχολή Πυροσβεστών διαρκεί πέντε (5) εξάμηνα». Προκηρύχθηκε δηλαδή με το άρθρο αυτό η δημιουργία και η διαμόρφωση ενός νέου συστήματος εισαγωγής των άμεσα ενδιαφερόμενων υποψηφίων ανδρών και γυναικών στη Σχολή των Πυροσβεστών, όπου η θέση του συστήματος αυτού σε πλήρη εφαρμογή παρέχει σε ιδιώτες που συμμετέχουν στο σύστημα των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο τη δυνατότητα εισαγωγής τους στην προκείμενη Σχολή αρεσκείας τους, σύμφωνα πάντοτε με τις διατάξεις των παραγράφων 9 και 11 του άρθρου 1 του Ν. 2525/1997 (Α 188) και του Π.Δ. 60/2006 (Α 65), όπως αυτά ισχύουν. Άξιο επισήμανσης καθίσταται, επιπροσθέτως, και το γεγονός ότι η εν λόγω Σχολή ανήκει πλέον στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία, παρέχοντας μάλιστα ισότιμη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία με τις αντίστοιχες μεταδευτεροβάθμιες Σχολές.
Τροχοπέδη, ωστόσο, σε αυτές τις πρωτοποριακές εξελίξεις παραμένει η άνευ λόγου και ουσίας εδραίωση ενός συγκεκριμένου ορίου ύψους - τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες -  ως απαραίτητη προϋπόθεση εισαγωγής των υποψηφίων της χώρας στη σχολή των Πυροσβεστών. Ειδικότερα, με το ΠΔ 44/2016 ορίζεται ότι οι υποψήφιοι δόκιμοι Πυροσβέστες θα πρέπει: «Να έχουν ανάστημα (άνδρες και γυναίκες) τουλάχιστον 1,70 μ., χωρίς υποδήματα».
Αρχικά θα πρέπει να τονιστεί ότι η ως άνω διάταξη, η οποία ορίζει ότι οι άνδρες και οι γυναίκες υποψήφιοι των σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, και δη των Πυροσβεστών, πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70μ., χωρίς υποδήματα, παραβιάζει τη συνταγματική αρχή της ισότητας των δύο φύλων και της αξιοκρατίας όπως αυτή εξειδικεύεται στο άρθρο 4 του Συντάγματος, καθώς και πληθώρα Οδηγιών, διότι συνιστά έμμεση διάκριση λόγω φύλου όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση και την επαγγελματική εκπαίδευση στο δημόσιο τομέα, καθόσον κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, το μέσο ανάστημα των γυναικών είναι χαμηλότερο σε σχέση με εκείνο των ανδρών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον αυτόματο αποκλεισμό ενός εξαιρετικά μεγάλου ποσοστού υποψηφίων γυναικών από την εν λόγω Σχολή. Θεμελιώνεται, συνεπώς, επιτακτική υποχρέωση του Κράτους να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την άρση των υφιστάμενων, όχι μόνο για νομικούς λόγους αλλά και εξαιτίας φυσικών καταστάσεων ανισοτήτων, και για την επίτευξη πραγματικής ισότητας μεταξύ των δύο φύλων καταργώντας τη θέσπιση του ενιαίου ύψους για άνδρες και γυναίκες καθώς κατά αυτόν τον τρόπο οι γυναίκες τίθενται αυτομάτως σε δυσμενέστερη θέση.
Κυρίως, όμως, μία τέτοια οριοθέτηση ύψους χρήζει προσοχής και για τον επιπρόσθετο λόγο ότι στερείται το Πυροσβεστικό Σώμα, άτομα τα οποία μπορεί να φανούν απολύτως χρήσιμα σε περιπτώσεις διαχείρισης κρίσεων. Πολλάκις στο παρελθόν έχει αποδειχθεί ότι σε περιπτώσεις πολιτικής προστασίας χρειάζονταν άνθρωποι μετρίου ή και μικρού αναστήματος. Παραδείγματος χάρη, σε περιπτώσεις κατεδάφισης κτιρίων μετά από ισχυρή σεισμική δόνηση και εγκλωβισμό ατόμων κάτω από τα ερείπια, έχει αποδειχθεί ότι η Πυροσβεστική στερείται ατόμων μετρίου αναστήματος, οι οποίοι θα μπορούσαν να εισέλθουν σε μικρά ανοίγματα, ώστε εγκαίρως να απεγκλωβίσουν τους έχοντες ανάγκη. Ως εκ τούτου και δεδομένου ότι οι δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει ένας Πυροσβέστης λόγω της φύσης του επαγγέλματός του και των καταστάσεων που θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει κατά την εκτέλεση της εργασίας του, δεν συναρτώνται αποκλειστικά με το ύψος, αλλά για την ακρίβεια απαιτείται η συνεργασία ατόμων με διαφορετικά ύψη, ο εν λόγω καθορισμός θεωρείται αναχρονιστικός και μη ανταποκρινόμενος στις ανάγκες του σώματος.
Κατόπιν των ανωτέρω, κρίνεται ότι υφίσταται άμεση και επιτακτική ανάγκη, να καταργηθεί το ισχύον όριο ύψους αναφορικά με την εισαγωγή των ανδρών και γυναικών στη Σχολή των Πυροσβεστών.
Ως εκ τούτου, ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:
-  Υπάρχει πρόθεση σχετικής νομοθετικής ρύθμισης του ως άνω ζητήματος ούτως ώστε να καταργηθεί το αναχρονιστικό και αντισυνταγματικό όριο ύψους αναφορικά με την εισαγωγή των υποψηφίων ανδρών και γυναικών στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας;
 
Οι  Ερωτώντες Βουλευτές
 
Στογιαννίδης Γρηγόριος
 
Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)
 
Αντωνίου Χρήστος
 
Βαγιωνάκη Ευαγγελία (Βάλια)
 
Βράντζα Παναγιώτα
 
Γεννιά Γεωργία
 
Γιαννακίδης Ευστάθιος
 
Εμμανουηλίδης Δημήτριος
 
Ζεϊμπέκ Χουσεΐν
 
Θηβαίος Νικόλαος
 
Καρά Γιουσούφ Αϊχάν
 
Καραγιαννίδης Χρήστος
 
Καρακώστα Ευαγγελία
 
Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)
 
Κοζομπόλη-Αμανατίδη Παναγιώτα
 
Κωστοπαναγιώτου Ηλίας
 
Μηταφίδης Τριαντάφυλλος
 
Μορφίδης Κωνσταντίνος
 
Μπαλαούρας Γεράσιμος
 
Μπάρκας Κωνσταντίνος
 
Ξυδάκης Νικόλαος
 
Παπαδόπουλος Νικόλαος
 
Παπαφιλίππου Γεώργιος
 
Παρασκευόπουλος Νικόλαος
 
Παυλίδης Κωνσταντίνος
 
Ρίζος Δημήτριος
 
Σεβαστάκης Δημήτριος
 
Σιμορέλης Χρήστος
 
Σταμπουλή Αφροδίτη
 
Τζαμακλής Χαρίλαος
 
Τσόγκας Γεώργιος

Συνεντεύξεις

31.03.2019

Πατριδοκαπηλία προς μικροκομματική εκμετάλλευση

Εκπροσωπώντας μια κατεξοχήν αγροτική περιοχή, στην επίλυση ποιων προβλημάτων θεωρείτε ότι έγιναν βήματα τα τελευταία χρόνια;
Η κυβέρνηση για να ενισχύσει την ύπαιθρο και να βοηθήσει στην ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού, στήριξε το πρόγραμμα των νέων αγροτών της προκήρυξης του 2016. Ενώ εξαντλήθηκαν τα κονδύλια (μαζί με την υπερδέσμευση), το ΥΠΑΑΤ φρόντισε και εξασφάλισε επιπλέον κονδύλια και ενέταξε όλους του επιλαχόντες της επικράτειας στο πρόγραμμα. Ενδεικτικά, στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υπήρχαν 667 επιλαχόντες, οι οποίοι τελικά εντάχθηκαν. Μόνο γι’ αυτούς εξασφαλίστηκαν πάνω από 12 εκ. ευρώ επιπλέον χρηματοδότησης, ενώ στο νομό Σερρών εντάχθηκαν επιπλέον 137 επιλαχόντες, αυξάνοντας τον αριθμό των τελικών δικαιούχων στους 724 για το νομό. 

Φωτογραφίες

Επικοινωνία

Διεύθυνση : Διον.Σολωμού 14
Σέρρες 62100
Εmail [email protected]  [email protected]
Tηλ. 23210-22450  , 2103709415-16